City Town.jpg

החזר השקעה כאשר מוכרים את החוזה לקניית דירה חדשה 

Assignment to sale "the Purchase and Sale Agreement "

a1-858 sqft floor plan.png

 הסבר: רוכש א' רכש דירה על הנייר מתוכניות הבנייה בשלב טרום בנייה 

החוזה כולל פריסת תשלומים של מקדמות אשר ישולמו לעורכי הדין שמלווים את הפרוייקט 

הכספים יופקדו בחשבון נאמנות של עורכי הדין שמלווים את הפרויקט. משקיע קנדי נדרש לשלם 20% ממחיר הרכישה עד המועד בו הדירה מוכנה למסירת מפתח לקונה, משקיע חוץ אשר אינו אזרח קנדי או תושב קנדה מתבקש לשלם 35% בשלב המקדמות עד קבלת המפתח. הרוכש מתבקש להציג אישור מהבנק או מחברת המשכנתאות שמאשרים שלקונה 

יהיה את הכסף לשלם לחברת הבנייה כאשר הדירה תהיה מוכנה להעברה בטאבו על שם הקונה. 

רוכש א' מבקש למכור את החוזה שבידו לרוכש ב'. זה כמובן מחייב את הסכמת חברת הבנייה. בחוזה הרכישה שעליו חתם רוכש א' יש הסברים והתנאים בהם יאושר או לא תאושר המכירה לרוכש ב' על ידי חברת הבנייה. תנאים יכולים להיות כסף לתשלום לחברת הבנייה או הגבלות זמן בו ניתן למכור. בכל מקרה חייבים להיות בתאום מלא והסכמה מלאה של חברת הבנייה, אחרת אפשר להפסיד את המקדמות ששילם רוכש א

המניע לרצון רוכש א' למכור את החוזה זה הכוונה לעשות כסף מהר כאשר מחיר המכירה שיבקש רוכש א' מרוכש ב' יהיה גבוה בהרבה ממחיר הקנייה בחוזה הרכישה של א'. היות והדירות בפרויקט נמכרו ברובם אז ההיצע קטן, הביקוש גדול וקרוב לודאי שיהיו קונים שיהיו מוכנים לשלם לקונה א' יותר ממה שהוא התחייב בהסכם הרכישה המקורי. עבור רוכש ב' זו הזדמנות לרכוש נכס שעדיין בשלבי בנייה

היה אם נמצא רוכש ב' שמעוניין לרכוש את חוזה הקנייה שנחתם בין רוכש א' לבין חברת הבנייה. למעשה רוכש ב' מצהיר על נכונותו  להיכנס לנעליו של רוכש א' ולקחת עליו את ההתחיבויות הכספיות של רוכש א' עד להשלמת תהליך המכירה

דוגמא מספרית להמחשת רכישת חוזה

 רוכש א' רכש על הנייר דירה ב 400,000 דולר קנדי. הדירה תהיה מוכנה בעוד כ 4 שנים. רוכש א, ישלם 4 מקדמות של 5% כל חצי שנה כאשר התשלום האחרון עם קבלת המפתח. בשלב קבלת המפתח הבעלות על הדירה היא 20% של רוכש א' ו80% שלחברת הבנייה. חברת הבנייה ממשיכה בהשלמת הפרוייקט ואיכלוס הדירות. בשלב זה רוכש א' מפרסם את הדירה למכירה בהסכמת חברת הבנייה במחיר של 600,000 דולר ומצליח למצוא קונה (רוכש ב') שמוכן לשלם לרוכש א' 570,000 דולר

בשלב זה נחתם הסכם מכירת החוזה של רוכש א' לרוכש ב'. רוכש ב' משלם לרוכש א' את המקדמות ששולמו לחברת הבייה בתוספת הרווח שזה ההפרש בין 570,000 ל400,000 דולר

רוכש ב' ממשיך את המשך תהליך הרכישה מול חברת הבנייה

בשלב זה יש לחשב את רווח ההון של רוכש א' ולהתחשב במס ערך מוסף לשלטונות המס במידה ומס הכנסה הקנדי יראה בעיסקה מכירה של רוכש א' מכירה שמאפיינת פעילות עיסקית של רוכש א' שזה עיסוקו היום יומי

למרות תשלומי המס עדיין נוצר רווח נאה לרוכש א' עבור השקעתו בתשלומים לחברת הבנייה